ریاست عمومی امتحاناتبه وب سایت ریاست عمومی امتحانات   خوش آمدید!

به وب سایت ریاست عمومی امتحانات  خوش آمدید!

راه اندازی پروسه ملی و سرتاسری امتحان کانکور در سراسر کشور و جذب داوطلبان شایسته لایق و مستعد درپوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی دولتی به منظور فراگیری دانش فنی و مسلکی در جهت رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی افغانستان ورفع نیازمندی های جامعه افغانی ازلحاظ داشتن کادرهای فنی ومسلکی یک امر مهم و ارزنده تلقی می گردد

ادامه